Dog Eat Doug | 20051211:Dog eat Doug 2005-12-11

Dog eat Doug 2005-12-11

-Хр... (ХЛОП)
-Уаааа-ааа-ааа-аааа-аааа-аааа!
-!
-Дорогой, почему у Дуга во рту кость?!

Перевел: Teaminds